ใบสมัครเรียนออนไลน์
วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล
ถนนแจ้งสนิท ตา บลในเมือง อา เภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 โทรศัพท์ 045-724490 http://www.ypt.ac.th
ประวัติผู้สมัคร
รหัสนักเรียน : WEB0088  
1. นาย นาง นางสาว : .... .... ชื่อเล่น : ..... .....
เกิดวันที่ . . เดือน . . ปี . บัตรประชาชน - - - -
อายุ .. .. ปี เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
2. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่. .หมู่ . . บ้าน . . ถนน . . ตำบล . .
อำเภอ . . จังหวัด . . รหัสไปรษณีย์ . . เบอร์โทร . .
3. ชื่อสกุล บิดา . . บัตรประชาชน - - - -
อาชีพ .. .. ชื่อสกุล มารดา .. ..
บัตรประชาชน - - - - อาชีพ . .
4. เรียนจบชั้น .. .. จากสถานศึกษา .. ..
ตำบล . .อำเภอ . . จังหวัด . . รหัสไปรษณีย์ .
มีความประสงค์จะสมัครเรียนและเดินทางโดย : เดินทางมาเอง หอพักโรงเรียน รถรับส่ง
หลักสูตร
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

 

สาขาวิชา

 
1.การบัญชี
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.ธุรกิจค้าปลีก
4.ช่างยนต์
5.ช่างไฟฟ้ากำลัง
6.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
1.การบัญชี
2.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.ธุรกิจค้าปลีก
4.ช่างยนต์
5.ช่างไฟฟ้ากำลัง
6.ช่างอิเล็กทรอนิกส์
7.เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง
8.บำรุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง
3408Z